بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید بدور قدح اشارت کرد
4
بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد ثواب روزه و حج قبول آنکس بُرد
خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد مقام اصلی ما گوشه خرابات است
بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل
کسی کند که بخون جگر طهارت کرد نماز در خم آن ابروان محرابی
نظر بدُردکشان از سر حقارت کرد فغان که نرگس جماس شیخ شهر امروز
که کار دیده نظر از سر بصارت کرد بروی یار نظر کن ز دیده منت دار
اگر چه صنعت بسیار در عیادت دارد حدبث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
   
   
   
ای صاحب فال عشق به خداوند فقط به دعا و عبادت نیست بلکه به عمل است آنکس که عمل خوب دارد و دعا و عبادت نمی کند هزار بار نزد خداوند عزیز تر است

 

© Parwak Site