مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد

هُد هُد خوش خبر از طرف سبا باز آمد
2
مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
که سلیمان گُل از باد هوا باز آمد برکش ای مُرغ سحر نغمه داودی باز
تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد عارفیکو که کند فهم زبان سوسن
کان بُت ماه رخ از راه وفا باز آمد مردمی کرد و کرم لُطف خدا داد بمن
داغ دل بود باُمید دوا باز آمد لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح
تا به گوش دلم آواز درا باز آمد چشم من در ره این قافله راه بماند
لطف او بین که بلطف از در ما باز آمد گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست
   
   
   
   
ای صاحب فال خبر خوشی بزودی به تو می رسد غم و غصه را کنار بگذار و امید به خداوند متعال داشته باش

 

© Parwak Site