خستگان را چو طلب باشد وقوت نبود

گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود
1
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی
تیره آن دل که درو شمع محبت نبود خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق
زانگه با زاغ و زغن شهیر دولت نبود دولت از مرغ همایون طلب و سایه او
شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن
نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست
هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
 
 
   
   
ای صاحب فال به اشخاص دلشکسته و غمگین کمک کن و این کار را فقط برای رضای خداوند متعال انجام بده، نه از طمع ثروت و مال

 

© Parwak Site