به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

بیار نفخه ای از گیسوی معطر دوست
1
صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
اگر بسوی من آری پیامی از بر دوست به جان او که به شکرانه جان بر افشانم
برای دیده بیا ور غباری از در دوست و گر چنانکه در آن حضرتت نباشد بار
مگر بخواب به بینم خیال منظر دوست من گدا و تمنای وصل او هیهات
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را
ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست دل صنوبریم همچو بید لرزان است
چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
   
   
   
   
   
   
   
ای صاحب فال ایین دوست یابی از خصوصیات توست، سعی کن که دوستان بیشتری داشته باشی که گفته اند دوستان وفادار بهتر از خویشند

 

© Parwak Site