بوي مشک ختن از باد صبا مي آيد

اين چه بادي است کزو بوي صبا مي آيد
2
بوي مشک ختن از باد صبا مي آيد
يا نويدي ز سليمان به سبا مي آيد مي دهد مژده يعقوب حزين از يوسف
کارواني مگر از ملک خدا مي آيد نگهت مشک ختن مي ديد از جيب نسيم
پادشاهست که ياد مش ز گدا مي آيد عشق جانسوز تو پيوسته مرا مي پرسد
گوش کن کز سخنم بوي وفا مي آيد برندارم دل از و تا نرود جان ز تنم
مردم چشم مرا از تو حيا مي آيد بس که از شک منت پاي فرو رفته به گل
ديده بر بند که پيکان ز هوا مي آيد پيش تير غمش اي دل سپر از سينه ساز
از پي عيش بصد برگ و نوا مي آيد حافظ از باده مپرسيد که گل باز بيايم
   
   
   
اي صاحب فال بزودي خبر خوش و مسرت انگيزي توام با موفقيت در کار به شما مي رسد و با رفع مشکلات، زندگي را با کامرواني شروع مي کنيد

 

© Parwak Site