تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

دعای نیم شبی دفع صد بلا کند
2
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
که رحم اگر نکند مدعی ، خدا بکند تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند عتاب یار پریچهر عاشقانه بکش
چو دره در توبه بیند کراد وا بکند طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک
هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند ز ملک تا ملکوتش حجاب بر دارند
بوقت فاتحه صبح یک دعا بکند ز بخت خفته ملولم بود که بیداری
مگر دلالت این دولتش صبا بکند بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد
   
   
   
   
ای صاحب فال توکل بخدا نما انشا الله با همت و پشتکار و دست توسل بسوی خدا کارهایت اصلاح و زندگی بر مرادت خواهد شد

 

© Parwak Site