چه شکر گویمت ای کار سازبنده نواز

چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز
2
منم که دیده بدیدار دوست کردم باز
که کیمیای مرا دست خاک کوی نیاز نیازمند بلاگو رخ از غبار مشوی
بسا که رخ دولت کنی کرشمه و ناز به یک دو قطره که ایثار کردی ای دیده
که قول مفتی عشقش درست نیست نماز ز مشکلات طریقت عنان متاب ایدل
درین سراچه بازیچه غیر عشق مباز درین مقام مجازی بجز پیاله مگیر
که کیه دشمنت از جان و جسم دارد باز به نیم بوسه دعایی بجز ز اهل دلی
نوای بانگ غزلهاست حافظ از شیراز فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق
   
   
   
   
ای صاحب فال با مشکلات زندگی مبارزه کن بزودی خارها از راه برداشته می شود و گل جای آن را می گیرد و برودی به مقصود خود خواهی رسید

 

© Parwak Site