شب صحبت غنیمت دان و دار خوشدلی بستان

معاشر دلبری شیرینو شاقی گلعذاری خوش
4
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش
گورا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش الا ای دولتی طالع که قدر وقت می دانی
که مهتابی دل افروزست و طرف لاله زاری خوش شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان
که مستی که مستی میکند با عقل و می بخشد خماری خوش میی در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد
سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و باری خوش هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باری است
بود کز دست ایامم بدست افتد بکاری خوش عروس طبع را زیور ز فکر بکر می بندم
که شنگولان خوش با شت بیاموزند کاری خوش به غفلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانه
   
   
   
   
ای صاحب فال ، فال نیکویی داری وقت عزیز را گرامی دار به کار و فعالیت بپرداز و به هنگام استراحت از نعمتهای خداوند و خوبی های دلپسند در کنار آب و سبزه ها بهره بردار و نصیب خود را از دنیا فراموش مکن

 

© Parwak Site