اگر رفیق شفیقی دست پیمان باش

حریف خانه و گرمابه و گلستان باش
4
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش شکنج زلف پریشان بدست باد مده
نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش گرت هواست که با خضر همنشین باشی
بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی است
خدایرا که رها کن بما و سلطان باش طریق خدمت و آیین بندگی کردن
و زانکه با دل ما کرده یی پشیمان باش دگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار
خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش تو شمع انجمن یک زبان و یکدل شو
به شیوه نظر از نادران دوران باش کمال دلبری و حسن در نظر بازیست
ترا که گفت که در روی خوب حیران باش خموش حافظ و از جور یان ناله مکن
   
   
   
   
   
ای صاحب فال همیشه پای بند به قول خود باش و به عهد خود وفا کن که وفای به عهد نیکوست و ارزش و منزلت ترا در مقام دوستان و مردم بالا می برد

 

© Parwak Site