نشاط عیش و جوانی چو گل غنیمت دان

که تا چو بلبل بی دل کنم علاج دماغ
1
سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ
که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ به جلوه گل سوری نگاه می کردم
که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ چنان به حُسن و جوانی خویشتن مغرور
دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن
نهاده لاله ز سودا به جان دل صد داغ گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم
یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست
که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ نشاط عیش و جوانی چو گل غنیمت دان
   
   
   
   
قدر جوانی و شادابی خود را بدان و آن را در طریق سازندگی و خیر و صلاح بکار گیر که خیر دنیا و آخرت تو در آن است

 

© Parwak Site