مقام و کار جهان جمله پیچ در پیچ است

گرت مدام مسیر شود زهی توفیق
1
مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق
هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق جهان و کار جهان جمله پیچ بر پیچ است
که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق دریغ و درد که تا این زمان نمی دانستم
که در کمین گه عمرند قاطعان طریق به مامنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت
تصوری است که عقلش نمی کند تصدیق بیا که تو به لعل نگار و خنده جام
خوش است خاطرات از فکر این خیال دقیق اگر چه موی میانت به چون منی نرسد
به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق حلاوتی که ترا در چه زنخدان است
که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق اگر به رنگ  عقیق است اشک من چه عجب
   
   
   
ای صاحب فال بدنیا و مافیها بی اعتنا باش و عمر خود را با یاران مشفق بسر بر و عمر کوتاه و بی وفاست دم را غنیمت دان

 

© Parwak Site