بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم
1
در نهان خانه عشرت صنمی خوش دارم
وین همه منصب از آن حور پری وش دارم عاشق رندم و می خواره به آواز بلند
من رخ زرد به خونابه منقش دارم گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست
من به آه سحرت زلف مشوش دارم گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری
جنگ ها با دل مجوح بلاکس دارم ناوک غمزه بیاور ز سر لطف که من
نقل شعر شکرین و می بیغش دارم گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد
بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است
   
   
   
   
ای صاحب فال در انتظار فرزند و مولود جدیدی هستی احتمالاٌ دختر خواهد بود انشاالله قدمش مبارک باشد و بتوانی با وجود او خوشی و سعادت خود و خانواده را تمامین نمایی

 

© Parwak Site