خانه می بینی و من خانه خدا می بینم

این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم
1
در خرابات مغان نور خدا می بینم
خانه می بینی و من خانه خدا می بینم جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
فکر دورست همانا که خطا می بینم خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن
این همه از نظر لطف شما می بینم سوز دل، اشک روان، آه شحر، ناله شب
با که گویم که در این پرده چها می بینم هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال
آنچه من هر سحر از باد صبا می بینم کس ندیدست ز مشک ختن و نافه چین
که من او را از محبان شما می بینم دوستان عیب نظر بازی حافظ مکنید
   
   
   
   
ای صاحب فال در زندگی واقع بین باش و به اوهام و خیالات خود را خوش بین مساز چون واقع بینی نوعی سعادت است

 

© Parwak Site