عقل و جان را بسته، زنجیر آن گیسو بین

عقل و جان را بسته زنجیر ان گیسو بین
1
نکته ای دلکش بگویم خال آن مه رو بین
ای ملامت گو خدا را رو مبین آنرو بین عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند
جان صد صاحبدل آنجا بسته یک مو بین حلقه زلفش تما شا خانه باد صباست
با هواداران رهرو حیله هند و به بین زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد
کس ندیده است و نه بیند مثلش از هر سو به بین آنکه من در جستجوی او ز خود فارغ شدم
گفت چشم شیر گیر و غنج آن آهو به بین عیب دل کردم که وحشی وضع و هر جایی مباش
ای نصیحت گو خدا را آن خم ابرو به بین حافظ ار در گوشه محراب می نالد رواست
   
   
   
   
   
   
   
دل بر کسی جز خدای متعال مبند چون دین داران در دام هوس گرفتارند. و تیره بختان در دام بلا گرفتارند، با عقل و منطق به سر کارها باش و از آن بهره ببر

 

© Parwak Site