با يار آشنا سخن آشنا بگو 

احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
2
اي پيک راستان خبر يار ما بگو
با اين گدا حکايت آن پادشا بگو بر اين فقير نامه آن محتشم بخوان
با يار آشنا سخن آشنا بگو ما محرمان خلوت انسيم غم مخور
رمزي بود بپرس، حديثي بيا بگو  جان پرور است قصه ارباب معرفت
با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو بر هم چو ميزد آن سر زلفين مشکبار
گو اين سخن معاينه در چشم ما بگو هر کس که گفت خاک در دوست توتياست
بعد از اداي خدمت و عرض دعا بگو گر ديگرت بر آن در دولت گدر بود
شاهانه ماجراي گناه گدا بگو هر چند ما بديم تو ما را بدان مگير
مي نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو حافظ گرت به مجلس او راه مي دهند
   
   
   
   
   
اي صاحب فال بزودي خبر خوشي بشما مي رسد سعي کن رازدار باشي و مکنونات قلبي را با کسي در ميان مگذار، نسبت به تو حسادت مي کنند سعي کن چشم بد از تو دور شود

 

© Parwak Site