کارم به کام است الحمدالله

کارم به کام است الحمدالله
1
عيشم مدام است از لعل دلخواه
گه جام زرکشگه لعل دلخواه اي بخت سرکش  تنکش به بر کش
پيران جاهل شيخان گمراه ما را به رندي افسانه کردند
و ز فعل عابد استغفرالله از قول زاهد کرديم توبه
چشمي و صدنم جاني و صد آه جانا چه گويم شرح فراقت
از قامتت سرو و از خاک درگاه کافر مبيناد اين غم که ديدست
صبر از خدا خواه صبر از خدا خواه از صبر عاشق خوشتر نباشد
از وصل جانان صد لوحش الله ديشب بر ديش خوني بود وقتم
درس شبانه ورد سحرگاه شوق رخت برد از ياد حافظ
   
   
   
   
   
اي صاحب فال دنيا به کام تو است و زندگي بر وفق مراد، بشکرانه اين نعمت عبادت خداي را به جاي آور و در خدمت مردم بکوش

 

© Parwak Site