اندم که با تو باشم یکسال هست روزی

خوش باش زنکه نبود این هر دو را زوالی
2
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
آید به هیچ معنی زین خوب تر مثالی در وهم می نگنجد کاندر تصور عقل
کز خواب می نبیند چشمم بجز خیالی چون من خیال رویت جانا بخواب بینم
هرگز به عمر روزی روزی شود و صالی شد حظ عمر حاصل گر ط آنکه با تو ما را
و آن دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی آندم که با تو باشم یکسال هست روزی
شد شخص با توانم باریک چون هلالی رحم آر بر دل من کز مهر روی خوب
زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی حافظ مکن شکایت گر وصل در دست خواهی
   
   
   
   
   
   
   
ای صاحب فال بدان و آگاه باش
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت *** آری به اتفاق جهان می توان گرفت
از حسودان و منافقان پرهیز داشته باش و با دوستان و فادار دل بند، احتمال دوری موقت از دوستان و سفری پر بار بر تو می رود دل خوش دار به مراد خود می رسی

 

© Parwak Site