ای قصه بهشت ز کویت حکایتی

شرح جمال حور ز رویت روایتی
4
ای قصه بهشت ز کویت حکایتی
آب خضر زنوش لبانت کنایتی انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه ای
گل را اگر نه بوی تو کردی رعایتی کی عطر سای مجلس روحانیات شدی
هر سطری از خصال تو وز رحمت آیتی هرپاره از دل من و از غصه قصه ای
یاد آور ای صبا که نکردی کفایتی در آرزوی خاک در یار سوختیم
صد مایه داشتی و نکردی کفایتی ای دل به هر هرزه دان شو عمرت بباد رفت
ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی در آتش ار خیال رخش دست می دهد
از تو کر شمه ای و ز خسرو عنایتی دانی مراد حافظ ازین درد و غصه چیست
   
   
   
   
   
   
ای صاحب فال خداوند بتو عنایت کرد شانس خوبی داری همه جذب و جاهت منظر و صفای باطن تو می شوند در زندگی موفق هستی قدر خود را بدان و در کمک به آنسانها کوشا باش

 

© Parwak Site