خاک ره یار بیار

ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
2
ای صبا نکهتی از خاک راه یا ر بیار
نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار نکته ای روح فزان از دهن دوست بگو
شمه ای از نفحات نفس یار بیار تا معطر کنم از لطلف نسیم تو مشام
بی غباری که پدید آید از اغیار بیار به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز
بهر آسایش این دیده خوبنار بیار گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب
خبری از بر آن دلبر عیار بیار خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست
به اسیران قفس مژده گلزار بیار شکر آنرا که تو در عشرتی ای مرغ چمن
عشوه ای زان لب شیرین شکر بار بیار کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست
ساقیان آن قدح آینه کردان بیار روزگاریست که دل چهره مقصود ندید
و آنگهش مست و خراب از سر بازار بیار دلق حافظ به چه ارزد من اش رنگین کن
   
   
   
   
ای صاحب فال در کارهایتان سخت نگیرید و خونسرد باشید، دنیا ارزش این همه نا راحتی و عصبانیت را ندارد، سعی کنید در زندگی با آرامش با مسایل بر خورد کنید

 

© Parwak Site