ببرد از من قرار و طاقت و هوش

بت سنگین دل سیمین بنا گوش
1
ببرد از من قرار و طاقت و هوش
ظریفی مهوشی ترکی قباپوش نگاری چابکی شنگی کلهدار
بسان دیگ دایم میزنم جوش ز تاب آتش سودای عشقش
گرش همچون قبا گیرم در آغوش چو پیراهن شوم آسود خاطر
نگردد مهرت از جانم فراموش اگر پوسیده گردد استخوانم
برو دوشش برو دوشش برو دوش دال و دینم دل و دینم ببر دست
لب نوشش لب نوشش لب نوش دوای تو دوای تست حافظ
   
   
   
   
   
   
   
ای صاحب فال تو عاشق هستی، عاشق خوبیها و محبت به احساسات و عواطف خود اطمینان کن و سعی کن این احساسات پاک خود را درست هدایت کنی

 

© Parwak Site