بوی خوش تو هر که زباد صبا شنید

از یار آشنا سخن آشنا شنید
2
بوی خوش تو هر که زباد صبا شنبد
کاین گوش بس حکایت و گدا شنید ای شاه حسن چشم به حال گذا فکن
کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید خوش می کنم بباده مشکین مشام جان
در حیرتم که باده فروش از کجا شنید سر خدا که عارف سالک بکس نگفت
دل شرح آن دهد که چه گفت و چها شنید یارب کجاست محرم رازی که زمان
کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید اینش سزا نبود دل حق گزار من
از گلشن زمانه که بوی وفا شنید محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد
کانکس که گفت قصه ما هم ز ما شنید ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند
صد بار پیر میکده این ماجرا شنید ما باده زیر خرقه نه امروز می خوریم
بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید ما می ببانگ چنگ نه امروز می کشیم
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید پند حکیم محض صواب است و عین خیر
در بند آن مباش که نشنید یا شنید حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
   
   
ای صاحب فال شما شخص با محبت و بسیار خوبی هستید که در هر مجلس و محفلی که وارد شوید همه شما را دوست دارند ولی بعضی از حسودان و افراد سود جو سعی دارند که شما را در نزد دیگران بد جلوه دهند سعی کنید دل آنها را هم بدست آورید

 

© Parwak Site