تنت بنزا طبیبان نیازمند میاد

وجود نازکت آرزوده گزند مباد
1
تنت بناز طبیبان نیازمند میاد
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد سلامت همه افاق در سلامت تست
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد جمال صورت و معنی ز امن صحت تست
رهش بسرو سهی قامت بلند مباد درین چمن چو درآید خزان به یغمایی
مجال طعنه بدبین و بد پسند مباد در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
بر آتش تو بجز جان او پسند مباد هر آنکه روی چو ماهت بچشم بد بیند
که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
   
   
   
   
   
   
   
ای صاحب فال برای طلب شفا، فقط به خداوند بزرگ پناه ببر چون فقط خداوند است که می تواند بندگان خود را شفا بخشد و بس

 

© Parwak Site