فانوس خیال - دیوان شعر استاد سراج الدین پرواک
 
 
2
مرگ یتیم حفظ ناموس تحقیق بیدل ناله شاعر نیاز
رقص دهر راز جهان تقریظ شکوه غزنی حادثه بیابان
عجز شاعر انحطاط اسلام مرگ همسر زیبا در اعزا خون عاشق
کور طبیعت صبر عاشق قدرت شاعر جمال محبوب گذشت زمان
تصورات شاعرانه تقلید بیگانه

پند پدر

عالم برین وصف دلدار
بندگی به پیشگاه الهی مرگ علامه سلجوقی بهاریه سیر عروج
مشرق حرکت اسلام خیر البشر فیض الهی خود بینی
خیابان خودی عالم خیال مژده فردا روزه پروانه
تصویر خیال غیرت ملی موج گل کاخ اُمید آتش گل
تیغ تیز مه تابان توفان غزل عالم انوار پیر طریقت
اندیشه حیات مزار یار قلب حزین گلهای زیبا صدا ما
غرور بلند عقل و تدبیر قامت پیر همت ایاز کانون دل
کلبه تاریک آب دیده دیده تر لباس فقر توفان عشق
خواب ناز قصر وجود عمر عزیز موی سپید اوج همت
خواهم رفت رموز عشق پند دانا چشم پُر اشک نام نیک
افکار تیره ذات بی چون شکوه طبیعت چشم حیران فراق دلدار
هفت آسمان عمر جوانی نو جوان قلب نا قرار رفتار یار
افغان جنگی شیر مادر چشم حیران آتش عشق علم بالا
راز دهر عاشق نام افغان غیور قلب پریشان اثر بیان
غنچه گل پاچه کلان تقلید زشت عالم بالا جور معشوق
تاثیر نگاه دلبر طناز آرزو دل عشوه و ناز قطره نم
حب مال هدایت قرآن تصویر خیال خیر کثیر ترک ظلم
دل تنگ زیبایی قرآن پرواز خیال سعی و عمل شیر فروش
سوز عشق باغ رحمت دیده خونبار نور علم ناله شب
تهذیب نو بیداری شرق روز فرخنده بخارا و بخاری نام نیک
  آشفته مود قلب پُر خون سیر اندیشه  
زمان چاپ (َApril - 1999) - کــــــــــمال الـــدین پــــــــــرواک